REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w wyprawach oraz imprezach AZYMUT 4×4

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE – DEFINICJE

1. Pod terminem Organizator rozumie się właściciela marki AZYMUT 4×4 – Firmę MISZ-MASZ ART Teresa Gawron, z siedzibą w Częstochowie, ul. Leśmiana 2/61
2. Uczestnik – zgłoszony imiennie uczestnik imprezy.
3. Załoga – zgłoszony Uczestnik i pasażerowie jadący z nim w jednym samochodzie. Maksymalną wielkość załogi ogranicza dopuszczalna liczba pasażerów określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
4. Impreza AZYMUT 4×4 – grupowy wyjazd turystyczno – krajoznawczy za przewodnikiem lub po trasie Road-book’a, samochodami z napędem 4×4, o charakterze integracyjnym, z elementami jazdy off-road.
5. Road-book – książka drogowa opisująca przejazd imprezy, zrealizowana w formie piktogramów symbolizujących manewry, jakie należy wykonać oraz odległości pomiędzy nimi.

II. IMPREZY AZYMUT 4X4

1. Imprezy organizowane przez AZYMUT 4×4 przeznaczone są dla miłośników jazdy terenowej i mają charakter turystyczno-integracyjny. AZYMUT 4X4 świadczy usługę przewodnika/opiekuna na tychże wyprawach.
2. Uczestnicy imprezy mają obowiązek posiadania wszystkich niezbędnych, ważnych dokumentów, uprawniających tak do prowadzenia pojazdu, jak również przekraczania granic. W razie konieczności organizator ma prawo wglądu do tychże dokumentów.
3. Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Za osoby niepełnoletnie biorące udział w wyprawie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Imprezy odbywają się na drogach publicznych i innych, zgodnie ze stosownymi zezwoleniami oraz zasadami ruchu drogowego. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za nieprzestrzeganie prawa o ruchu drogowym.
5. Uczestnicy imprezy mają obowiązek zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju przepisami. Nieświadomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej za popełnione wykroczenia. Uczestnik imprezy nie będzie rościł od Organizatora zwrotu/partycypacji w kosztach nałożonego mandatu karnego.
6. Uczestnicy imprezy poruszają się jadąc w kolumnie/konwoju za przewodnikiem, jako jedna grupa, realizując wspólnie program imprezy, lub indywidualnie po trasie, którą wyznacza Road-book.
7. Obowiązkiem Uczestników jest przestrzeganie poleceń Organizatora.
8. Podczas przebywania na trasie imprezy Uczestnicy nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.
9. Trasa imprezy jest wyznaczona przez Organizatora i zabrania się wybierania innej drogi niż wskazuje Organizator, a zwłaszcza poruszania się po drogach do tego nieprzeznaczonych. Organizator ma prawo do zmiany trasy bez wcześniejszej konsultacji z Uczestnikami.
10. Trasy przygotowane przez AZYMUT 4×4 są wyłączną własnością Organizatora. Zabrania się powielania lub udostępniania ich osobom trzecim bez zgody AZYMUT 4×4.
11. Kolejność startu poszczególnych załóg na trasę wyznacza Organizator.
12. Podczas imprez oznaczonych – ROAD-BOOK I PIECZĄTKI – na trasie i w wyznaczonych miejscach umieszczone są PKP (punkty kontrolne przejazdu) w formie pieczątek. Pieczątki, aby były ważne , powinny być wbite w odpowiednie kratki na karcie załogi, chyba że kratka nie jest oznaczona numerem lub współrzędnymi (kartę załogi uczestnik wydarzenia otrzymuje na starcie). Ze względu na stopień trudności PKP organizator zastrzega sobie możliwość podziału załóg na dwie klasy: TURYSTYK i PRZYGODA. Decyzję o udziale w wyznaczonych klasach podejmują uczestnicy, z zastrzeżeniem , że w klasie PRZYGODA zalecana jest wyciągarka. W klasie TURYSTYK wyciągarki mogą być plombowane przez organizatora.
13. Uczestnik podejmuje wszelkie próby terenowe na własne ryzyko.
14. Odpowiedzialność za przygotowanie pojazdu do imprezy oraz niezbędnego wyposażenia ponoszą Uczestnicy imprezy. Samochód musi być wyposażony w absolutne minimum wymagane na daną imprezę. Specyfikacja wymaganego sprzętu podawana jest osobno dla każdego wyjazdu.
15. W przypadku awarii pojazdu podczas imprezy, którą da się usunąć na miejscu, Uczestnicy imprezy oraz Organizator dołożą wszelkich starań aby ją usunąć.
W przypadku awarii samochodu uniemożliwiającej kontynuację jazdy, Organizator dołoży wszelkich starań, aby pojazd został odholowany do najbliższego warsztatu. Uczestnik, któremu awaria samochodu nie pozwoli na kontynuowanie dalszej wyprawy nie będzie sobie rościł od Organizatora prawa do zwrotów pieniężnych za naprawę bądź holowanie pojazdu.
16. Uczestnicy przebywający poza pojazdem muszą zachować szczególną ostrożność podczas pokonywania przez pojazd trudnych odcinków oraz w otoczeniu napiętych lin wyciągarek, czy poruszających się samochodów innych Uczestników.
17. Zabrania się nieodpowiedzialnego prowadzenia samochodu, wykonywania ryzykownych manewrów, zaśmiecania środowiska, wzniecania ognia w miejscach do tego niedozwolonych. Miejsca obozowisk powinny pozostać czyste i wysprzątane.
18. Zaleca się najwyższą ostrożność podczas używania wyciągarek, lin kinetycznych
i podnośników. W przypadku użycia wyciągarki i zaczepieniu liny o drzewo bezwzględnie wymagane jest użycie pasa do tego celu przeznaczonego.
19. Każdy Uczestnik imprezy zobowiązuje się do zgodnej współpracy z grupą
i Organizatorem. Zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i odnosić się do innych Uczestników w sposób kulturalny i z szacunkiem, jak również do szczególnego poszanowania mieszkańców kraju, w którym gości. W przypadku łamania w/w zasad, niezastosowania się do poleceń organizatora, przeszkadzania innym Uczestnikom lub Organizatorowi, notorycznego opóźniania grupy itp. Uczestnik może zostać wykluczony z imprezy przez Organizatora, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania. Wykluczony uczestnik nie może żądać zwrotu jakichkolwiek kosztów. Zabrania się również, aby taki Uczestnik podążał dalej za grupą „na własną rękę”.

III. UCZESTNICY – ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie WWW lub drogą mailową na adres biuro@azymut4x4.pl do 3 dni przed datą każdej imprezy
2. Zgłoszona Załoga zobowiązana jest do wpłaty wpisowego lub opłaty rezerwacyjnej w ciągu 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenia mailowego. W przeciwnym wypadku Załoga może zostać skreślona z listy Uczestników.
3. Opłata rezerwacyjna za udział w imprezie podlega zwrotowi wyłącznie w sytuacji,
w której impreza nie odbędzie się z winy Organizatora lub w przypadku zbyt małej ilości Uczestników.
4. Wpisowe za imprezę jednodniową podlega zwrotowi do 7 dni przed imprezą.
Po tym terminie wpisowe przepada.
5. Uczestnik ma obowiązek uiścić całość opłaty za udział w imprezie, pod rygorem wykreślenia z listy uczestników i przepadku opłaty rezerwacyjnej, w terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
6. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków tego regulaminu.
7. Organizator, na uzasadniony wniosek Uczestnika, może przenieść opłatę rezerwacyjną lub pełną opłatę za udział na inną imprezę, o takiej samej lub wyższej wartości, jednak nie jest do tego zobligowany.
8. Jeżeli Załoga nie stawi się w wyznaczonym miejscu startu imprezy, załodze nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
9. Koszty uczestnictwa w imprezie nie są zwracane w razie awarii pojazdu.
10. Koszty uczestnictwa nie są zwracane, jeśli załoga nie zostanie wpuszczona do kraju docelowego lub kraju leżącego na trasie dojazdowej, bez względu na to, jaki był powód odmowy wjazdu na dane terytorium.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału Załogi w imprezie bez podania przyczyny.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAKAZ KONKURENCJI

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestników oraz szkody materialne przez nich wyrządzone.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody uczestników oraz pozostawione w nich jakiekolwiek mienie.
3. Każdy uczestnik bierze udział w wyprawie na własne ryzyko oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za szkody, jakie spowoduje on sam lub członkowie jego załogi.
4. Rejestrowanie trasy przejazdu, a także późniejsze odstępowanie tego zapisu osobom trzecim jest zabronione, pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji prawnych.
 

V. RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Administratorem danych osobowych jest właściciel marki AZYMUT 4×4 – Firma MISZ-MASZ ART. Teresa Gawron, z siedzibą w Częstochowie, ul. Leśmiana 2/61
Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem biuro@azymut4x4.pl
2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:
– wykonanie umowy – czyli udział w imprezie AZYMUT 4×4
– świadczenie usług droga elektroniczną
– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do Organizatora
– przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
– przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)
– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
– wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
– przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
– przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach
3. Czy potrzebne nam są Twoje dane?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w imprezach AZYMYT 4×4.
Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie/wyprawie AZYMUT 4×4
4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. W przypadku danych zgłoszeniowych do uczestnictwa w wyprawie lub imprezie dane są kasowane po okresie roku od zakończenia wyprawy lub imprezy.
5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Za zapisy internetowe odpowiada firma MISZ-MASZ ART., z siedzibą w Częstochowie.
6. Masz prawo do wniesienia żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.
2. W sprawach spornych, decydujący i ostateczny głos ma Organizator.
 

Życzymy bezpiecznej wyprawy i wspaniałej zabawy !